Bij Smid Raadgevers...

...zit je goed!

Bij Smid Raadgevers...

...zit je goed!

Algemene Voorwaarden Smid Raadgevers

ALGEMENE VOORWAARDEN “SMID RAADGEVERS B.V.” 2020

1. Definities

Algemene voorwaarden;

Levering: het leveren van zaken en/of verrichten van diensten als omschreven in de Overeenkomst;

Overeenkomst: een door Smid Raadgevers B.V. met Opdrachtgever aangegane (mediation) overeenkomst;

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon welke de diensten van Smid Raadgevers B.V. inhuurt, betaalt en daarmee de wederpartij van Smid Raadgevers B.V. is, bij overeenkomst als bedoeld in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden;

Partijen: Smid Raadgevers B.V. en Opdrachtgever gezamenlijk;

MfN: de Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam);

Smid Raadgevers B.V.: Smid Raadgevers B.V., KvK-nr 76921735, kantoorhoudende aan de Stelling 7, 7773 ND in Hardenberg

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en daarmee verband houdende rechtshandelingen met betrekking tot de door Smid Raadgevers B.V. te verrichten Levering, voor zover van de Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.  Daarnaast zijn op alleen de mediationovereenkomsten van Smid Raadgevers B.V. van toepassing:

a) de Gedragsregels voor de MfN-registermediator;

b) het MfN Mediation Reglement in de bij aanvang van de mediation geldende versie;

c) het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators;

d) de klachtenregeling MfN.

2.3. Indien Smid Raadgevers B.V. niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Smid Raadgevers B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.4. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever, waarnaar op enige offerte, prijslijst, nota of in andere correspondentie wordt verwezen. Smid Raadgevers B.V. wijst de toepasselijkheid op de Overeenkomst van in voorkomend geval door Opdrachtgever onder welke benaming dan ook gehanteerde voorwaarden van de Opdrachtgever  uitdrukkelijk van de hand.

2.5. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk door

Smid Raadgevers B.V. overeengekomen worden.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Smid Raadgevers B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een  termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2. Smid Raadgevers B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de  Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn vermeld in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,  daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4.  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de  aanbieding opgenomen aanbod dan is Smid Raadgevers B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Smid Raadgevers B.V. anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Smid Raadgevers B.V. niet tot het verrichten van een  gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Smid Raadgevers B.V. en Opdrachtgever een opdracht of mediationovereenkomst is ondertekend en de documenten waaruit deze ondertekeningen blijken in het bezit van Smid Raadgevers B.V. zijn gekomen. De bevestiging is  gebaseerd op de ten tijde van daarvan door Opdrachtgever en Smid Raadgevers B.V. verstrekte  informatie. De genoemde documenten worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te  geven.

4.2. Indien het belang van de Opdrachtgever vergt dat er onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat Smid  Raadgevers B.V. met de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang heeft gemaakt.

4.3. Het staat Opdrachtgever en Smid Raadgevers B.V. vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere  wijze tot stand is gekomen.

4.4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Smid Raadgevers B.V. en Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.5. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde  informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de  werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

4.6. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een  termijn  overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Smid Raadgevers B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Smid Raadgevers B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering  te geven aan de Overeenkomst.

5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Smid Raadgevers B.V. overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig ter beschikking te stellen.

5.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Smid  Raadgevers B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden  afkomstig zijn. Smid Raadgevers B.V. is niet aansprakelijk voor schade , van welke aard ook, doordat Smid Raadgevers B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.3. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.

5.4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Smid  Raadgevers B.V. zijn verstrekt, heeft Smid Raadgevers B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, volgens de  geldende gebruikelijke tarieven, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Uitvoering Overeenkomst

6.1. (Medewerkers van) Smid Raadgevers B.V. zal (zullen) de Overeenkomst naar beste inzicht en  vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Uitdrukkelijk is sprake van een inspanningsverplichting van Smid Raadgevers B.V. en geen garantieverplichting.

6.2.  Smid Raadgevers B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het  inschakelen van derden zal Smid Raadgevers B.V. zoveel als mogelijk overleg voeren met Opdrachtgever. Smid Raadgevers B.V. is niet aansprakelijk voor de aldus ingeschakelde derden.

6.3. Indien door Smid Raadgevers B.V. of door Smid Raadgevers B.V. ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.4. Smid Raadgevers B.V. is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het  aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.5. Indien de Opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan Smid Raadgevers B.V. de uitvoering van die  onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten  van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. Ontbinding en Wijziging Overeenkomst

7.1. Smid Raadgevers B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Smid Raadgevers B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Smid Raadgevers B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

7.2.  Voorts is Smid Raadgevers B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Smid Raadgevers B.V. kan worden gevergd.

7.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Smid Raadgevers B.V. op de  Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Smid Raadgevers B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de Wet en de Overeenkomst.

7.4. Indien Smid Raadgevers B.V. tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst overgaat is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Smid Raadgevers B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Smid Raadgevers B.V. gerechtigd de  overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadeloosstelling is verplicht.

7.7. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Smid Raadgevers B.V., zal Smid  Raadgevers B.V. in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Smid Raadgevers B.V. extra kosten met zich meebrengt,  dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Smid Raadgevers B.V. anders  aangeeft.

7.8. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de  werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,  vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Smid Raadgevers B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen  hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

7.10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen  waartoe hij jegens Smid Raadgevers B.V. gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Smid Raadgevers B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.

8. Overmacht

8.1. Smid Raadgevers B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de  Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien , waarop Smid Raadgevers B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Smid Raadgevers B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Smid Raadgevers B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Smid Raadgevers B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.3.  Smid Raadgevers B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4. Smid Raadgevers B.V. is gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte van de overeenkomst, separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9. Honorarium

9.1. Het honorarium van Smid Raadgevers B.V. is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende  opdracht.

9.2. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Smid Raadgevers B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Indien een vergoeding op urenbasis is overeengekomen, dan zal de  urenregistratie van Smid Raadgevers B.V. als basis en bewijs gelden voor de facturering.

9.3. Indien Smid Raadgevers B.V. met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Smid Raadgevers B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief.

9.4. Smid Raadgevers B.V. is gerechtigd de tarieven per 1 januari te wijzigen. Smid Raadgevers B.V. zal  Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of uurtarief schriftelijk kenbaar  maken. Smid Raadgevers B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal  ingaan, vermelden.

9.5. Indien Opdrachtgever de door Smid Raadgevers B.V. kenbaar gemaakte verhoging van het  honorarium of uurtarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven  werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de  opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Smid Raadgevers B.V. genoemde datum  waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

9.6. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

9.7.  Het honorarium van Smid Raadgevers B.V., zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt op maandelijkse basis aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Smid Raadgevers B.V. hierover andere afspraken hebben gemaakt.

9.8. Smid Raadgevers B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan  voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria, verschotten en kantoorkosten, door Smid Raadgevers B.V. in redelijkheid te bepalen voorschotten door de Opdrachtgever worden betaald. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend et de aan de Opdrachtgever in rekening te brengen eindfactuur.

10. Betaling en incassokosten

10.1. Facturering vindt plaats op maandelijkse basis. Betaling dient, zonder aftrek en korting, steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Smid Raadgevers B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Smid Raadgevers B.V. aangegeven.

10.2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de  Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

10.3. Smid Raadgevers B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Smid Raadgevers B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Smid Raadgevers B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

10.4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Smid Raadgevers B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. BW (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

10.5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, dan wel wettelijk is geregeld. Indien Smid Raadgevers B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

10.6. Als een opdracht is verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de factuur van Smid Raadgevers B.V.. Als de opdracht wordt verstrekt door een  natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de  natuurlijk persoon te zijn verleend.

10.7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Smid Raadgevers B.V. daartoe aanleiding geeft, is Smid Raadgevers B.V. gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheden stelt in een door Smid Raadgevers B.V. te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Smid Raadgevers B.V. gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Smid Raadgevers B.V. uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

11.  Aansprakelijkheid

11.1. Indien Smid Raadgevers B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot  hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2. Smid Raadgevers B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare  tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval verstaan (langdurige) ziekte van personeel, personeelsgebrek, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen en weersinvloeden.

11.3. Smid Raadgevers B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Smid Raadgevers B.V. is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of  onvolledige gegevens of ontstaan door het handelen of nalaten van een werknemer van Opdrachtgever en/of (een) (de) eventueel door Opdrachtgever ingeschakelde derde(n).

11.4. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Smid Raadgevers B.V. die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Smid Raadgevers B.V. slechts aansprakelijk tot  een bedrag van maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.5. De aansprakelijkheid van Smid Raadgevers B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der  uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

11.6.  Smid Raadgevers B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de eventuele gebrekkige prestatie van Smid Raadgevers B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Smid Raadgevers B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Smid Raadgevers B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.7. Indien en voor zover mogelijk, heeft Smid Raadgevers B.V. te allen tijde het recht, de schade van  Opdrachtgever ongedaan te maken anders dan door betaling van een schadevergoeding.

11.8.  Opdrachtgever is verplicht Smid Raadgevers B.V. schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle  aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Smid Raadgevers B.V. verrichte diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Smid Raadgevers B.V. zelf.

12. Reclame

12.1 Reclamaties door de Opdrachtgever dienen uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangen van de  factuur schriftelijk onder opgaaf van redenen aan Smid Raadgevers B.V. te worden gemeld. Indien dit uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht de berekende honoraria en kosten te hebben goedgekeurd. Indien is gereclameerd met inachtneming van de in dit artikel vermelde bepalingen en de reclame gegrond is, zal Smid Raadgevers B.V. naar haar keuze, hetzij het in rekening gebrachte factuurbedrag aanpassen, hetzij overgaan tot het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van het gereclameerde deel van voornoemde diensten, dan wel geheel of gedeeltelijk de Overeenkomst niet (meer) uitvoeren tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde bedrag. Tot verdere schadevergoeding is Smid Raadgevers B.V. niet  verplicht. Indirecte schade wordt niet vergoed.

13. Verhindering

13.1. Indien de Opdrachtgever een (mediation)sessie niet uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd  afzegt of niet op de overeengekomen tijd verschijnt, wordt de sessie geacht te hebben plaatsgevonden en worden honorarium plus overige kosten in rekening gebracht.

14.  Intellectuele eigendom

14.1. Op alle door Smid Raadgevers B.V. verstrekte, gebruikte en/of vervaardigde documentatie /  gegevensdragers, zowel in schriftelijke als digitale vorm, behoudt Smid Raadgevers B.V. de  auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smid Raadgevers B.V. niet aan derden worden verstrekt en/of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, gekopieerd, openbaar worden gemaakt of geëxploiteerd.

14.2. Smid Raadgevers B.V. is niet aansprakelijk voor schending van auteursrechten, noch van alle overige rechten van intellectuele eigendom of industriële eigendom of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens die door Opdrachtgever aan Smid Raadgevers B.V. zijn verstrekt. De  Opdrachtgever vrijwaart Smid Raadgevers B.V. daarvoor te allen tijde.

15.  Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op de aan deze Algemene Voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, is Nederlands Recht van toepassing.

15.2. Partijen zullen met elkaar in overleg treden om geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende  met de Overeenkomst in der minne op te lossen. Mocht dit onderlinge overleg geen oplossing bieden dan zullen partijen trachten om deze geschillen op te lossen met behulp van mediation,  conform het Reglement van de MfN, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen  der partijen het geschil aan de Rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten. Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.

15.3. Indien het onmogelijk is gebleken het geschil als hiervoor bedoeld in der minne of met behulp van  mediation op lossen, zal het geschil aan de daartoe bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van  Smid Raadgevers B.V. worden voorgelegd.

PRIVACYVERKLARING

ALGEMENE VOORWAARDEN

Smid Raadgevers

Stelling 7
7773 ND Hardenberg

Postbus 124
7770 AC Hardenberg

Bel of mail ons
voor meer informatie

T 0523 22 54 00
M 06 106 55 496

E marcel@smidraadgevers.nl
I  www.smidraadgevers.nl

Openingstijden 
kantoor

maandag t/m vrijdag
08.00 - 17.00 uur

bereikbaarheid 24/7
M 06 106 55 496

Smid Raadgevers
Stelling 7 | 7773 ND Hardenberg
Postbus 124 | 7770 AC Hardenberg

Bel of mail ons
Voor meer informatie
T 0523 22 54 00
M 06 106 55 496
E marcel@smidraadgevers.nl
I  www.smidraadgevers.nl

Openingstijden
kantoor 
maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur
bereikbaarheid 24/7
M 06 106 55 496